Monthly Archives: August 2011

Svar på LUF Storstockholms pressmeddelande om medborgarskapstest

Liberala ungdomsförbundet (LUF) Storstockholm har släppt ett pressmeddelande om medborgarskapstest. Till saken hör att Liberala ungdomsförbundet på sin nyligen avslutade kongress antog ett förslag om ett “lag-, språk- och regeltest” – och inget annat, oberoende av vad vissa medier rapporterar. Detta förslag har alltså LUF Storstockholm reserverat sig emot. I detta inlägg bemöts de olika påståenden som görs i pressmeddelandet.

“LUF Storstockholm reserverar sig å det starkaste mot kongressens beslut för språk-, lag- och regeltest för medborgarskap.

På Liberala ungdomsförbundets kongress i Landskrona beslutade LUF att stödja kravet på språk- regel- och lagtest för invandrare som söker medborgarskap. Språk-, lag- och regeltest för medborgarskap är inte förenligt med alla människors lika rätt och värde, då man ställer olika krav beroende på personens ursprung.”

Ställa olika krav. Fast det gör man ju redan idag? Föds man i Sverige så behöver man exempelvis inte vistas en viss tid i landet för att bli medborgare. Om LUF Storstockholm är emot att man “ställer olika krav beroende på personens ursprung” där ursprung innebär födelseland är det svårt att dra någon annan slutsats än att LUF Storstockholm också är emot villkor – i alla dess former – för erhållande av medborgarskap.  Det finns sedermera bara två lösningar som är förenliga med den hållningen: 1) alla människor, oberoende av var de föds, blir automatiskt svenska medborgare eller 2) medborgarskapet avskaffas. Vilket vill LUF Storstockholm?

“Vi anser att det varken är rätt, möjligt eller önskvärt för en stat att skapa nationell identitet uppifrån, samt att högre barriärer till medborgarskap stänger ute individer från medborgarskap.”

Den första delen av ovanstående mening är ganska virrig. Förslaget om medborgarskap syftar till att öka sammanhållningen, inte helt olikt syftet med integrationspolitik. Är LUF Storstockholm också emot SFI och insatser för nyanlända?

Påståendet om högre barriärer är också mer ett slagord än en saklig invändning. Med ett medborgarskapstest skulle man kunna sänka den godtyckliga tidsgränsen som idag villkorar medborgarskapet. Mindre godtycklighet. Är inte det eftersträvansvärt? Sedan är det svårt att köpa argumentet om att individer skulle stängas ute från medborgarskapet; syftet med testet är ju inte att blivande svenskar ska misslyckas, utan att de ska lära sig något som är väsentligt. Tänk betyg i skolan.

“Vidare anser vi att positiv förstärkning i form av utökad SFI och förbättrad modersmålsundervisning ger bättre resultat än ökade krav. Att höja barriärerna för medborgarskap kommer varken att förbättra integrationen eller stärka den nationella identiteten.”

Att förbättra utbildningsinsatserna för utlandsfödda är en bra idé och det är också därför följande mening skrevs in i den motion som skickades in till LUF:s kongress: “För att testet inte skall bli symbolpolitik utan ge faktiska resultat är det viktigt att en statligt finansierad, avgiftsfri, lättillgänglig och behovsanpassad undervisning i språk, lagar och regler erbjuds.”

Simon Hedlin Larsson