Tag Archives: välfärd

Hur var det nu med välfärdsjobben?

Hans Dahlgren reder ut frågan om de påstådda förlorade jobben inom välfärden:

Ilmar Reepalu (S) skriver på Brännpunkt den 2/7 att 24000 jobb har förlorats i välfärden. När det egentligen handlar om att offentligt driven verksamhet har växlat över till att drivas i privat regi. Nya arbetsgivare men samma jobb, samma offentliga finansiering och samma medborgare som elever, patienter och välfärdsmottagare.

/…/

För att få en korrekt bild har vi därför gjort specialberäkningar av SCB:s Arbetskraftsundersökning och på så sätt jämfört antalet arbetade timmar i skolan, vården och omsorgen första kvartalet i år med samma period i fjol. Uppgifterna avser samtliga personer i arbete, det vill säga såväl verksamhet i offentlig regi som i privata företag.

Beräkningen visar att under en genomsnittlig vecka i januari, februari och mars i år arbetades det 430000 timmar mer än under motsvarande period 2009. Med en genomsnittlig vecko- arbetstid på 40 timmar motsvarar det 11000 personer fler som jobbade i skolan, vården och omsorgen i år.

Hur kan det komma sig att denna uppgift skiljer sig så markant åt från de uppgifter som Ilmar Reepalu redovisar? För det första har de alltså inte tagit hänsyn till den strukturomvandling som sker. Idag finns det över 15000 företag verksamma inom vård och omsorg och det senaste året har hela 181 nya vårdcentraler etablerats och 377 omsorgsföretag är verksamma i landets kommuner genom LOV – lagen om valfrihet. Vi har därmed fått en ökad tillgänglighet och mer av mångfald inom vården med fler privata välfärdsföretag, knappast en minskning.

För det andra tycks det ha gått Socialdemokraterna förbi att sjukfrånvaron faktiskt faller i rask takt. Det får till följd att många skolor, sjukhus och vårdhem inte behöver ta in extra- personal i samma utsträckning som tidigare.

För det tredje har den genomsnittliga överenskomna vecko- arbetstiden ökat signifikant. Även detta är en utveckling som Socialdemokraterna torde ha uppmärksammat eftersom de så kraftfullt kräver rätt till heltid.

Om man tillämpar en vettig och inte en socialdemokratisk räknemetod tycks alltså välfärden under de senaste fyra åren ha stärkts – trots att vi har gått igenom en global finanskris. Knappast ett dåligt betyg till alliansregeringen.

Simon Hedlin Larsson

Avdragsrätt – donationer genom tvång eller frihet?

Lars Johansson (s) skriver på SvD Brännpunkt om avdragsrätt för donationer till välgörande ändamål, och inte helt oväntat är han emot ett införande av en sådan:

“Offentlig finansiering styrs på demokratisk väg, ökad privat finansiering öppnar för starka givares påverkan. Jag är positiv till en vital ideell sektor men vill samtidigt inte försvaga den gemensamma sektorn.”

“Vi socialdemokrater vill inte att den svenska välfärdsstaten ska rustas ned och dess tjänster ersättas av verksamheter som vilar på gåvor. Vi vill att staten och det offentliga ska ha ett starkt inflytande över en stor del av forskningsfinansieringen.”

Men testa att byta ut ett par ord i dessa två meningar, och vips så ser man vad Johansson egentligen menar:

“Offentlig finansiering styrs på forcerad väg, ökad privat finansiering öppnar för ökad frihet. Jag är positiv till en vital ideell sektor men vill samtidigt inte försvaga den framtvingade sektorn.”

“Vi socialdemokrater vill inte att den svenska tvångsstaten ska rustas ned och dess tjänster ersättas av verksamheter som vilar på valfrihet. Vi vill att den politiska eliten och det som alla tvingas bidra till ska ha ett starkt inflytande över en stor del av forskningsfinansieringen.”

Simon Hedlin Larsson