Hur var det nu med välfärdsjobben?

Hans Dahlgren reder ut frågan om de påstådda förlorade jobben inom välfärden:

Ilmar Reepalu (S) skriver på Brännpunkt den 2/7 att 24000 jobb har förlorats i välfärden. När det egentligen handlar om att offentligt driven verksamhet har växlat över till att drivas i privat regi. Nya arbetsgivare men samma jobb, samma offentliga finansiering och samma medborgare som elever, patienter och välfärdsmottagare.

/…/

För att få en korrekt bild har vi därför gjort specialberäkningar av SCB:s Arbetskraftsundersökning och på så sätt jämfört antalet arbetade timmar i skolan, vården och omsorgen första kvartalet i år med samma period i fjol. Uppgifterna avser samtliga personer i arbete, det vill säga såväl verksamhet i offentlig regi som i privata företag.

Beräkningen visar att under en genomsnittlig vecka i januari, februari och mars i år arbetades det 430000 timmar mer än under motsvarande period 2009. Med en genomsnittlig vecko- arbetstid på 40 timmar motsvarar det 11000 personer fler som jobbade i skolan, vården och omsorgen i år.

Hur kan det komma sig att denna uppgift skiljer sig så markant åt från de uppgifter som Ilmar Reepalu redovisar? För det första har de alltså inte tagit hänsyn till den strukturomvandling som sker. Idag finns det över 15000 företag verksamma inom vård och omsorg och det senaste året har hela 181 nya vårdcentraler etablerats och 377 omsorgsföretag är verksamma i landets kommuner genom LOV – lagen om valfrihet. Vi har därmed fått en ökad tillgänglighet och mer av mångfald inom vården med fler privata välfärdsföretag, knappast en minskning.

För det andra tycks det ha gått Socialdemokraterna förbi att sjukfrånvaron faktiskt faller i rask takt. Det får till följd att många skolor, sjukhus och vårdhem inte behöver ta in extra- personal i samma utsträckning som tidigare.

För det tredje har den genomsnittliga överenskomna vecko- arbetstiden ökat signifikant. Även detta är en utveckling som Socialdemokraterna torde ha uppmärksammat eftersom de så kraftfullt kräver rätt till heltid.

Om man tillämpar en vettig och inte en socialdemokratisk räknemetod tycks alltså välfärden under de senaste fyra åren ha stärkts – trots att vi har gått igenom en global finanskris. Knappast ett dåligt betyg till alliansregeringen.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s